Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku

 

Pułtusk 2013.11.21

 

Pułtusk: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku, ul. New Britain 1 , 06-100 Pułtusk.
Numer ogłoszenia: 476696 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 21.11.2013 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 z Klasami Sportowymi w Pułtusku , ul. New Britain 1, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 692 10 95, faks 0-23 692 03 83.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs4.pultusk.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówka oświatowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku, ul. New Britain 1 , 06-100 Pułtusk..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w poniżej wyszczególnionych częściach: CZĘŚĆ I - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Artykuły suche i inne - 15000000-8 CZĘŚĆ II - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Warzywa, owoce - 15.00.00.00-8 15.30.00.00-1 CZĘŚĆ III - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Drób - 15.00.00.00-8 15.11.20.00-6 CZĘŚĆ IV - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Mięso i wędliny - 15.00.00.00-8 15.10.00.00-9 CZĘŚĆ V- Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Nabiał - 15.00.00.00-8 15.50.00.00-3 CZĘŚĆ VI - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Jaja - 15.00.00.00-8 03.14.25.00-3 CZĘŚĆ VII - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Ziemniaki - 15.00.00.00-8 03.21.21.00-1 CZĘŚĆ VIII - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Ryby mrożone - 15.00.00.00-8 15.22.10.00-3 CZĘŚĆ IX - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Mrożonki - 15.00.00.00-8 15.33.11.70-9 2) Szczegółowy wykaz asortymentu danej części wraz z ilością zamówienia w okresie trwania umowy zawiera formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik od nr 5 do nr 13 do SIWZ. Ilości asortymentów podane w formularzu stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy. 3) Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Ilość zamawianych towarów może ulec zmianie np. w razie zmiany liczby osób korzystających z wyżywienia oraz w związku z ustaleniami w jadłospisach. 4) Zamówienie artykułów w mniejszej ilości, niż podane w zestawieniu ilościowo-asortymentowym w formularzu cenowym nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 5) Towar musi być świeży, najwyższej jakości, przewożony zgodnie z wymaganiami HACCP, posiadać świadectwa jakości i termin przydatności do spożycia. 6) Dostarczane do Zamawiającego artykuły spożywcze muszą być transportowane zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Artykuły spożywcze objęte tą umową muszą spełniać wymagania norm PN. Dowóz dostaw zgodnie z zasadami GMP i GHP. Realizację dostaw dostawca gwarantuje własnym transportem i na własny koszt - spełniającym obowiązujące wymagania sanitarne do przewozu żywności dla środków transportu art. spożywczych. 7) Dostawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanych artykułów spożywczych. Dostawca dostarczy dokumentację dotyczącą artykułów spożywczych, w tym pochodzenie producenta i daty produkcji, świadectwo kontroli jakości - HDI (Handlowy Dokument Identyfikacyjny). 8) Dostarczane artykuły spożywcze muszą posiadać odpowiednie oznakowanie, a zwłaszcza termin przydatności do spożycia i datę minimalnej trwałości, czytelność i trwałość znakowania. 9) Wykonawca przy sporządzeniu oferty powinien uwzględnić fakt, iż Zespół Szkół Nr 4 pracuje zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań dla tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań dla tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań dla tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań dla tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań dla tego warunku

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Dokumenty wymagane w SIWZ

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, w uzasadnionych przypadkach wzrostu cen produktów żywnościowych, które Wykonawca musi udokumentować Zamawiającemu, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy strony dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy. 2.Zmiana cen jednostkowych pociągać będzie za sobą zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych poszczególnych produktów nie więcej jednak niż o 10% w całym okresie realizacji umowy i nie częściej niż raz na miesiąc. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w formie aneksu do umowy. 4. Przez okres pierwszych dwóch miesięcy realizacji umowy ceny jednostkowe oraz wysokość wynagrodzenia kosztorysowego nie mogą ulec zmianie. Zmiana w okresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie dopuszczalna w przypadku zmiany obowiązujących w dniu podpisania umowy stawek podatku od towarów i usług. 5. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia kosztorysowego określonego w ust. 1 w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu umowy.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs4.pultusk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku ul. New Britain 1, 06-100 Pułtusk.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku ul. New Britain 1, 06-100 Pułtusk - sekretariat szkoły.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: budżet szkoły.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły suche i inne.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Warzywa i owoce.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Drób.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Mięso i wędliny.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Nabiał.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Jaja.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Ziemniaki.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.21.21.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Ryby mrożone.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.10.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Mrożonki.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  

 Modyfikacja treści SIWZ na dostawę art. żywnościowych do Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku

 

Pułtusk 2013.12.02

 

Dot.: Przetargu nieograniczonego na  dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku

 

Zespół Szkół Nr 4 z Klasami Sportowymi w Pułtusku, ul. New Britain 1, 06-100 Pułtusk działając zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści SIWZ oraz zmienia ogłoszenie o zamówieniu nr  476696-2013 z dnia 21.11.2013 r.

Zamawiający zmienia treść SIWZ w w/w postępowaniu i zmienia brzmienie części VII pkt 1 ppkt 1.1 2):

W SIWZ było:

„aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy”

Jest:

„aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.”

Jednocześnie zamawiający zmienia termin składania ofert. Nowy termin składania ofert: 10 grudnia 2013r. do godz. 10.00; otwarcie ofert 10 grudnia 2013r. do godz. 10.15.

W części VII Zamawiający dodaje pkt 1.4 w brzmieniu

1.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do SIWZ).

Treść załącznika nr 14:

Załącznik nr 14

Lista / informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej

 1. 1.ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

 1. 2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                                                   

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku

 

w trybie art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) składam:

ð        Listę podmiotów należących do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 1

 

l.p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

ð        Informuję  o tym, że nie należę (nie należymy)  do grupy kapitałowej

 

 

……………………………..

 

…………………………………………….………………………………..……………………………

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

1 Zaznaczyć odpowiedni kwadrat

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie