Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu  Szkół nr 4

z klasami sportowymi - Publicznej Szkole Podstawowej nr 4

im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowany na podstawie ustawy   z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r Nr 106  poz. 496,    z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 października 2005r. (Dz. U. z 2005r. nr 2/8, poz. 1840) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i studentów oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.Dokument uwzględnia ponadto doświadczenia i wszystkie sugestie członków Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów. Zatwierdzony przez Radę Szkoły.

 §  I.   CELE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

1.Ujednolicenie sposobu oceniania w szkole.

2.  Zdiagnozowanie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych.

3.              Motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.

4.       Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.

5.              Umożliwienie nauczycielom dokonania wyboru sposobu organizacji
i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6.     Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz postępów w tym zakresie.

7.              Dostarczenie rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach w nauce,
 zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 
ucznia podczas „dni otwartych" i zebrań śródrocznych.

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie