Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Ocenianie - pomiar dydaktyczny

§III. NARZĘDZIA OCENIANIA  (pomiaru dydaktycznego)

1.       Pisemne prace klasowe (kartkówki, testy, sprawdziany, wypracowania).

2.            Odpowiedzi ustne.

3.            Prace domowe.

4.            Prace dodatkowe (indywidualne i zespołowe).

5.            Wytwory pracy ucznia.

6.                 Pozaszkolne formy aktywności ucznia.

IV. SZKOLNE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE OCENIANIA UCZNIÓWZA NAUKĘ

 

1. W ciągu każdego roku szkolnego dokonuje się dwukrotnego klasyfikowania uczniów: śródrocznego, w styczniu, na podstawie zgody dyrektora szkoły oraz rocznego na koniec roku szkolnego. Na zakończenie nauki w szkole dokonuje się klasyfikacji końcowej.

2.             Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów
i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania, oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wychowawcy klas podczas wrześniowych zebrań z rodzicami poinformują rodziców o wymaganiach edukacyjnych, przedstawiając przedmiotowy system oceniania.

3.      W klasach I-III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową.

4.       Ocena opisowa powinna zawierać informacje na temat:

         a) rozwoju emocjonalno-społecznego oraz stosunku do obowiązków szkolnych,

         b) rozwoju poznawczego: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, recytacja, wiedzy o języku,

             umiejętności matematycznychi przyrodniczych,

         c) rozwoju artystycznego,

         d) rozwoju fizycznego.

5.        Oceny opisowej dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.

6.        Podstawę wystawiania oceny opisowej stanowią informacje zawarte
w dzienniku lekcyjnym oraz indywidualne karty obserwacji ucznia
opracowane i prowadzone przez nauczyciela.

7.             Poziom rozwoju poznawczego ucznia klas I-III określa się sześciostopniową skalą:

stopień celujący- 6

stopień bardzo dobry - 5
stopień dobry-4

stopień dostateczny - 3

stopień dopuszczający -2

stopień niedostateczny - 1

8.  W klasach IV-VI nauczyciele przyjmują następującą skalę oceniania bieżącego, śródrocznego, rocznego, końcowego:

stopień celujący– 6
stopień bardzo dobry-5
stopień dobry– 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający -2
stopień niedostateczny 

9.  Ocenianie bieżące ustala się w stopniach, także z plusem i minusem.

10.W klasach IV-VI obowiązuje ujednolicone kryterium procentowe

oceniania pisemnych sprawdzianów wiadomości:

96%-100%  -celujący

85%-95%    - bardzo dobry

70%-84%    - dobry

50%-69%     - dostateczny

30%-49%     - dopuszczający

0%-29%       - niedostateczny

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie