Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

STATUT Zespołu Szkół nr 4 z klasami sportowymi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

STATUT

Zespołu Szkół nr 4 z klasami sportowymi -

Publicznej Szkoły Podstawowej nr4

im. Ireny Szewińskiej

w Pułtusku

§ 1

1.  Ustala się następującą nazwę szkoły: Zespół Szkół nr 4 z klasami sportowymi                    - Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

2. Siedziba szkoły mieści się w Pułtusku przy ul. New Britain 1.

3. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany   czytelny skrót nazwy.

4.Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pułtusk.

5. Nadzór Pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

6. Szkoła Podstawowa funkcjonuje na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r.            ze zamianami, Ustawy   Karta   Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. ze zmianami, postanowień niniejszego Statutu i przepisów prawa obowiązujących w powyższym zakresie.

§ 2

1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:

1) Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Powyższe działania dotyczą:

  1. efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
  2. tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
  3. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  4. zarządzania szkołą lub placówką.

2) Szkoła zapewnia w szczególności: możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie                                    z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

3) Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i podjęcia nauki w stosownej szkole gimnazjalnej poprzez udział ucznia w:

1) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

2) dodatkowych zajęciach edukacyjnych, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany       w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

     3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

     4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

     5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

4) Szkoła umożliwi każdemu uczniowi uzyskanie karty rowerowej według opracowanej procedury.

5) Kształtuje środowisko wychowawcze przygotowując ucznia do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności.

6) Kształtuje   i   rozwija   w   uczniach   poczucie   odpowiedzialności,   miłości ojczyzny, poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

7) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz swoich możliwości.

8) Wspomaga rodzinę w wypełnianiu jej roli wychowawczej.

9) Umożliwia uczniom przyswajanie określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki.

10) Umożliwia uczniom zdobycie umiejętności i wykorzystanie posiadanych

     wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

   11) Kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

   12) Zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych.

13) Zadaniem szkoły i obowiązkiem każdego nauczyciela jest:

         a) Kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.

           b)  Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł  z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych we współpracy  z nauczycielami bibliotekarzami przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru biblioteki.

           c)  Edukacja medialna czyli wychowanie uczniów do właściwego odbioru     i wykorzystania mediów.

           d)  Edukacja zdrowotna: kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu.

           e)  Skutecznie naucza języka obcego zgodnie z  dostosowaniem zajęć do poziomu i możliwości  ucznia, które uzyskał na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

            f)  Efektywne kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej.

2. Powyższe cele szkoła realizuje:

1) Zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

          a) Uwzględniając w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

2) Dostosowując treści, metody i organizację nauczania do   możliwości psychofizycznych uczniów.

3) Organizując współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom tj. np. z PP-P, PCPR, GKRPA, Świetlica Środowiskową. Koordynację zadań w tym zakresie powierza się pedagogowi szkolnemu.

         a) W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w przypadku niezadowalających efektów pracy z dzieckiem, za zgodą rodziców, dziecko badane jest przez poradnię. Badania mają na celu:

  • Określenie form i sposobów pomocy uczniom w zależności od  rozpoznanych potrzeb.
  • Wdanie opinii i orzeczeń dotyczących: objęcia ucznia nauczaniem indywidualnym, kształceniem specjalnym, dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, przystąpienia ucznia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu pod koniec klasy VI   w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia.

         b) Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzą terapię dostosowaną do potrzeb uczniów, szkolenia nauczycieli i rodziców (prelekcje, warsztaty, konferencje).

         c) Współpracując z Sądem Rodzinnym i Nieletnich w zakresie indywidualnej opieki nad uczniami, kieruje uczniów zagrożonych demoralizacją oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo.

         d) Współpracując z Wydziałem Prewencji Kryminalnej i Nieletnich w sytuacjach występowania przejawów demoralizacji wśród dzieci, czy pojawienia się zachowań niebezpiecznych i karalnych.

         e) Współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej. Pomocą objęci są uczniowie z rodzin patologicznych, wielodzietnych znajdujących się  w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

4) Organizując następujące formy pomocy:

              a) Opiekę   w  czasie  przerw  międzylekcyjnych    w   szkole i  na  boisku przez   nauczycieli dyżurujących według grafiku.

              b) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

              c) Grupy socjoterapii.

              d) Konsultacje indywidualne

              e) Nauczanie indywidualne.

              f) Zajęcia  korekcyjno- kompensacyjne.

              g) Zajęcia terapeutyczne.

              h) Zajęcia rozwijające uzdolnienia.

              i) Gimnastyka korekcyjna.

5) Udzielając pomocy uczniom posiadającym deficyty rozwojowe dostosowując tok nauczania do indywidualnych możliwości tych uczniów, zgodnie ze wskazaniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

a) Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, wynikających   w  szczególności z niepełnosprawności, a niedostosowania społecznego, z  zagrożenia niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej,  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych.

b) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, poradni, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sadowego.

c) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

d) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

e) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

f) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

g) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

h) Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

i) Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

  j) Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednio do rodzaju prowadzonych zajęć.

 k) Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści

 l) Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

ł) Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą doradztwo edukacyjno-zawodowe.

m) W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy                   w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują wychowawcę klasy.

n) Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

o) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielenia oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

 ó) Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 p) Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracuje z rodzicami ucznia  oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem,  poradnią lub innymi osobami.

q) W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w stosownej dokumentacji.

r) Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom                 w szkole.

s) W pracy z uczniem posiadającym  opinię, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

t) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej , w tym ustalenie form udzielania pomocy, czas ich trwania oraz wymiar godzin ustala zespół.

u) Formy i okres udzielania uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla danego ucznia.

v) Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadza stosowną dokumentację.

w) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w stosownej dokumentacji.

x) O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

y) O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców ucznia.

6) Zapewniając    uczniom    szczególnie    uzdolnionym     możliwość realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie   (na  wniosek   rodziców,   wychowawcy   klasy,   Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej po uzgodnieniu                                          z zainteresowanym uczniem).

7) Organizując zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań.

8)  Stwarzając możliwości zdobywania niezbędnych doświadczeń i umiejętności posługiwania się     nowoczesnymi    urządzeniami    technicznymi, jak    sprzęt audiowizualny, komputery itp.

9) Zapewniając sprzęt i pomoce naukowe dostosowane do programu w   miarę posiadanych środków finansowych.

10) Przeprowadzając wewnętrzne konkursy przedmiotowe, olimpiady i turnieje.

11) Wprowadzając innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

12) Upowszechniając wiedzę ekologiczną i kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

13) Zapewniając możliwości działania i pracy w Samorządzie Uczniowskim i innych organizacjach młodzieżowych.

14) Kształtując wśród uczniów postawy dobrego kolegi, ucznia, wrażliwego członka rodziny, obowiązkowego, uczciwego i pracowitego człowieka.

15) Współpracując ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.

3.  Szkoła wypełnia swoje zadania opiekuńcze poprzez:

1) Opiekę nad uczniami na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych przez  nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

2 ) Opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

3) Opiekę w czasie przerw międzylekcyjnych w szkole i na boisku przez nauczycieli dyżurujących według grafiku.

4) Opiekę nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych przez nauczycieli organizatorów i rodziców zgłoszonych w kartach wycieczki.

5) Opiekę na imprezach szkolnych, międzyklasowych, klasowych , przez nauczycieli

     i wychowawców.

6) Opiekę na  uroczystościach  kościelnych  przez   nauczycieli,   katechetów

     i   wychowawców.

4.  Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

1) Uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów słuchu, wzroku, ruchu. Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do właściwego rozmieszczenia dzieci w klasach, a także ustalają z rodzicami lub opiekunami dziecka zasady opieki nad nimi w czasie drogi ucznia do szkoły i powrotu z niej.

2) Uczniami, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej i życiowej takiej opieki potrzebują.

5.. Szkoła zapewnia opiekę uczniom:

1) Uczestniczącym w zajęciach wychowania fizycznego.

Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest:

     a) Kontrolować   stan   sprzętu,   urządzeń   gimnastycznych   i   sportowych przed rozpoczęciem zajęć, jak i w czasie ich trwania.

     b) Stosować zabezpieczenia przy wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych zgodnie                                  z wymogami programowymi, metodycznymi oraz doświadczeniami codziennego życia, praktyki.

     c) Wyłączać z zajęć, bądź ich części, uczniów, których kondycja fizyczna lub psychiczna                     w danym dniu nie gwarantuje zachowania pełnego bezpieczeństwa.

    d) Nie wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty może stwarzać zagrożenie ( dysk, kula).

2) Uczestniczącym w zajęciach   komputerowych i technicznych.  

          Nauczyciel prowadzący te zajęcia zobowiązany jest do:

    a) Kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń pracowni w celu usunięcia zagrożeń

     b) Sprawdzenia przed zajęciami warunków technicznych pracowni oraz stanu
urządzeń technicznych i osłon.

     c) Przestrzegania  przez  uczniów  instrukcji  użytkowania urządzeń o napędzie mechanicznym, elektrycznym  i innych zagrażających bezpieczeństwu.

    d) Organizowania  stanowiska pracy  tak,  aby zapewnić  uczniom  bezpieczne poruszanie       się i wykonywanie zadań objętych programem.

  

 e) Podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem w Internecie do treści które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające

3)  Ponadto wychowawcy klas zobowiązani są do:

        a) Zapoznania uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się na drogach.

        b) Zapoznania uczniów z zasadami korzystania z akwenów.

       c) Zapoznania uczniów z zasadami używania sprzętu zimowego, bezpiecznego uprawiania  sportów zimowych.

         d) Odnotowania wykonania powyższych zadań w dziennikach lekcyjnych.

6. Szkoła Podstawowa współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:

1) Organizowanie przez Dyrektora i wychowawców corocznie, w terminie do 30 września zebrań

z rodzicami w celu przedstawienia zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych szkoły                         i klasy w danym roku szkolnym i przypomnienia przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów.

2) Organizowanie przez Dyrektora i wychowawców zebrań dla rodziców w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

3) Organizowanie tzw. dni otwartych dla rodziców w każdą pierwszą środę miesiąca.

4) Organizowanie przez pedagoga pedagogizacji rodziców.

5) Poznanie przez wychowawców warunków materialnych uczniów.

6) Udzielanie w każdym czasie przez wszystkich nauczycieli rzetelnych informacji rodzicom      na temat ich dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz przekazywanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia.

7) Szkoła Podstawowa udostępnia rodzicom informacje w zakresie nauczania, wychowania     oraz opieki, ale nie pobiera od rodziców opłat, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1) Dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

2) Zapewniania regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

3) Zapewniania dziecku warunków umożliwiających  przygotowanie się   do zajęć szkolnych.

4) Zapewniania dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki określonych w zezwoleniu Dyrektora szkoły podstawowej, o którym mowa w § 4 pkt.                            4 niniejszego statutu.

   § 3

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły

2) Rada  Pedagogiczna

3) Samorząd Uczniowski

4) Rada Szkoły

5) Rada Rodziców.

2. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.

1) każdy organ szkoły planuje swoja działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września.

2) Każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

3) Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

4) Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji statutowych podaje do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał gromadzonych w księdze protokołów.

5) Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga powołana przez dyrektora doraźna komisja statutowa, w skład której wchodzi:

a) jeden przedstawiciel każdego organu,

b) dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela, np: wicedyrektora

c) komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

6) Skład komisji winien być zaakceptowany przez każdą ze stron zaangażowanych w spór.

7) Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcie jej są ostateczne.

8) Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono.

9) Organ, którego winę komisja ustaliła, musi naprawić skutki swojego działania w ciągu                       3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję.

10) Rozstrzygnięcie komisji statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w szkole.

   

    

§ 4

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli

i pracowników nie będących nauczycielami.

2. Dyrektor w szczególności:

1) Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny.

3) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

4) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Rady Rodziców podjęte w ramach ich    kompetencji.

5) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez   Radę   Pedagogiczną  i ponosi odpowiedzialność za   ich   prawidłowe wykorzystanie,  a  także     może organizować administracyjną, finansową, gospodarczą obsługę szkoły.

6) Dba o właściwą pracę w szkole.

7) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

8) Organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust.1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty.

9) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

10) Dopuszcza do użytku w szkole (na wniosek nauczycieli) program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

11) Ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia              w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

12) Podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

13) Ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

14) Wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami                          i materiałami.

15) Ustala zasady gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych;

16) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu zgodnie z przepisami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

17) Co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy.

18) Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,                   w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

19) Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

20) Jest zobowiązany do powiadomienia dyrektora publicznej szkoły podstawowej w obwodzie, której mieszka uczeń o spełnianiu przez ucznia obowiązku w jego szkole.

21) Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.

22) Jest odpowiedzialny za uzgodnienie w szkolnym zestawie programów nauczania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

23) Podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca zestaw podręczników, które będą obowiązywały od początku następnego roku szkolnego.

24) Porozumieniu z organem prowadzącym szkolę ustala warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki.

25) Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zaciągnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

3. W uzasadnionych wypadkach (określonych w niniejszym statucie § 19 ust. 5 pkt 8) Dyrektor występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

4. Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie którego dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełnienia. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

5. Na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia Dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej może
zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając
nauczyciela opiekuna. Odmowa następuje w drodze decyzji.

6.  Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

     Rady Szkoły i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

7. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rada Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

8. Dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1) Przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły.

   2) Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

     3) Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez organizowanie szkoleń       i narad oraz motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego.

     4) Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 5 ust. 8, niezgodnych         z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

10. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców , Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego wprowadzić obowiązek noszenia na terenie szkoły przez uczniów jednolitego stroju.

11. Zadania dyrektora szkoły dotyczące organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

1) Organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną, której udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Pomoc ta jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, i innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2) Ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej       oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.

3) Informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, niezwłocznie po ustaleniu.

4) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

§ 5

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni                w szkole.

    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

  1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są:

1) Przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2) W każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania, promowania uczniów.

3) Po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych.

4) W miarę bieżących potrzeb.

  1. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny

    z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

  1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
  2. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje                    o działalności szkoły.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) Zatwierdzanie planów pracy szkoły.

2) Podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.

3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego szkoły.

5 ) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

6) Podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły podstawowej, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.          Jeśli Rada Szkoły i Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie w/w programów, program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Rade Szkoły i Radę Rodziców porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

9.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

    i pozalekcyjnych.

2) Projekt planu finansowego szkoły.

3) Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

4) Propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                            w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych.

5) Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

6) Wniosek rodziców o wydanie opinii przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną dotyczącej specyficznych trudności w uczeniu się.

7) Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących  w danym roku szkolnym.

8) Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 8, niezgodnych

     z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany.

12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

13. W przypadku określonym w punkcie  12 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany     przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną                      w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

15. Rada   Pedagogiczna   ustala   regulamin   swojej   działalności.   Zebrania   Rady Pedagogicznej są protokołowane.

16. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro  osobiste uczniów lub  ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

                                                                      § 6

1.W szkolę powołana jest Rada Szkoły złożona równej liczbie z: rodziców i nauczycieli.

2. W skład Rady Szkoły wchodzą: przewodniczący Rady Rodziców i opiekun Samorządu Uczniowskiego.

3. Rada Szkoły liczy co najmniej sześciu członków, a jej kadencja trwa trzy lata. Corocznie może nastąpić zmiana składu Rady Szkoły.

4. Pracami Rady Szkoły kieruje jej przewodniczący, którym może być wybrany jeden z rodziców. Ściśle współpracuje z nim jego zastępca, którym zostaje jeden z nauczycieli. Wybór przewodniczącego i jego zastępcy odbywa się na pierwszym po wyborach zebraniu Rady Szkoły. Zebranie to zwołuje przewodniczący Rady Rodziców.

5. Rada Szkoły działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Zadaniem Rady Szkoły jest czynne uczestniczenie w życiu szkoły, rozwiązywanie jej spraw,        a szczególności:

        a) uchwalanie Statutu Szkoły,

        b) przedstawianie wniosków sprawie rocznego planu Finansowego środków specjalnych szkoły,

        c) opiniowanie planu finansowego szkoły,

        d) opiniowanie planów pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

        e)ocenianie sytuacji i stanu szkoły,

        f) występowanie do organu prowadzącego i do innych organów szkoły z wnioskami                                    w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły,

     

       g) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej,                    w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt. 2, 5 i 6.

        h) występowanie do organów nadzoru pedagogicznego z wnioskami w sprawie dokonania oceny pracy szkoły, oceny działalności dyrektora lub nauczycieli.

7. Posiedzeniu Rady Szkoły może brać udział dyrektor z głosem doradczym.

8. Rada Szkoły gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 7

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej   działalności, który nie może być sprzeczny               ze statutem szkoły.

 4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami                               i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może
gromadzić fundusze   z   dobrowolnych   składek   rodziców   oraz   innych   źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

6. Rada Rodziców opiniuje:

1) Dokumenty z zakresu wewnątrzszkolnego prawa szkolnego, tj. statut szkoły.

2) Projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

3) Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

4) Opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela w związku z jego awansem zawodowym w terminie           14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczycieli; nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

5) Opiniuje propozycję dyrektora zawierającą zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych                  i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;

6) Opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust. 1 pkt 2 u.s.o.)

7)Występuje do dyrektora szkoły podstawowej z wnioskiem o niedzielenie oddziału klas I  - III       w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie roku szkolnego.

8) Opiniuje decyzje dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie                              i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

7. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

1) Program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli.

2) Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów potrzeb środowiska szkolnego, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

8. Jeżeli Rada Rodziców terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w ust.7, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program  ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

9. Rada Rodziców uprawniona jest do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

           § 8

1.W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany „samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady   wybierania   i   działania   organów   samorządu   określa   Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we    wszystkich    sprawach    szkoły,    w    szczególności    dotyczących    realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

1) Prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.

2) Prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

3) Prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji    między    wysiłkiem    szkolnym,    a    możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

4) Prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej.

5) Prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu                               z wychowawcą klasy i Dyrektorem szkoły.

6) Prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu

§ 9

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej jest oddział.

2. Szkoła prowadzi obowiązkowe nauczanie podstawowe w klasach 0 – VI.

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

4. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną. [nie więcej niż 25 uczniów]

5. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w pkt. 3 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

6. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż      o 2 uczniów.

7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie                z pkt. 6 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

8. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

9. Na zajęciach komputerowych i języka obcego, w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów obowiązuje podział na grupy 

10. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI  prowadzone są w grupach liczących               od 12 do 26 uczniów.

11. Godzina lekcyjna w klasach IV - VI trwa 45 minut.

12. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

13. Szkole tworzone są oddziały przedszkolne, realizujący program wychowania przedszkolnego  1) oddział może liczyć do 25 dzieci,

     2) dla dzieci organizowane są zajęcia edukacji przedszkolnej w wymiarze 5 godzin dziennie oraz zajęcia z religii w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

14. Przerwy międzysekcyjne trwają 10 minut. Po lekcji czwartej przerwa trwa 20 minut,                         a po lekcji piątej 15minut. W czasie przerw nauczyciele pełnią dyżury wg. ustalonego

planu dyżurów. Plan dyżurów opracowywany jest przez zespół nauczycieli, któremu przewodniczy wicedyrektor Zespołu.

15. Opiekę nad uczniami, w czasie zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych w szkole, sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

16. Opiekę nad uczniami, w czasie zajęć poza terenem szkoły, sprawuje nauczyciel organizujący te zajęcia.

§ 10

1. Dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, szkoła organizuje opiekę w formie zajęć świetlicowych.

2. Działalnością świetlicy szkolnej kieruje upoważniony przez dyrektora Zespołu wicedyrektor Zespołu.

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

4. Dzieci do świetlicy szkolnej zapisywane są na podstawie kart zgłoszeń:                                                                                                  1) kartę zgłoszenia wypełniają rodzice (prawni opiekunowie),                                                                                   2) kartę zgłoszenia przechowywane są w świetlicy,                                                                                   3) dzieci do świetlicy zapisywane są na początku roku szkolnego – do 10 września,                                  4) wyjątkowych przypadkach dziecko może być zapisane w ciągu roku szkolnego.

5. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy.

6. Wychowawcy świetlicy szkolnej zobowiązani są do prowadzenia dziennika zajęć świetlicy, rejestrują w nim tematykę zajęć oraz frekwencję na zajęciach.

7. Uczeń, zapisany do świetlicy, powinien dwa razy w roku szkolnym przynieść materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

8. Świetlica organizuje zajęcia dla uczniów nie zapisanych do świetlicy:

 1) oczekujących na rozpoczęcie zajęć,

 2) w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

9. Nauczyciele świetlicy dwa razy do roku składają sprawozdanie z działalności świetlicy                               na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

10. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożywania jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

11. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustala dyrektor Zespołu.

12. Koszty obiadu pokrywają rodzice. Przypadku trudnej sytuacji materialnej dzieci, szkoła organizuje dofinansowanie ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

13. Dzieci, uczęszczające do oddziału przedszkolnego, mają wyznaczony czas na spożywanie drugiego śniadania(I zmiana) lub podwieczorku (II zmiana). Posiłek ten przygotowują rodzice,        

       a spożywanie organizuje nauczyciel w czasie przerwy między zajęciami.

14. Drugie śniadanie organizują także wychowawcy klas I – III czasie przerwy (po dwóch lekcjach).

15. Dla uczniów obwodu szkoły, w klasach 0 – III powyżej 3 km, IV – VI powyżej 4 km zorganizowane jest dowożenie.

16. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi sprawuje nauczyciel zatrudniony na podstawie odrębnej umowy.

17. Zadania świetlicy:

1) Tworzenie warunków do nauki własnej.

2) Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

3) Organizowanie kulturalnej rozrywki.

4) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.

5) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły.

6. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznego i przyjemnego pobytu w szkole organizowane są:

1) dyżury nauczycieli podczas przerw międzysekcyjnych,

2) dyżury pedagoga i wychowawców świetlicy w stołówce szkolnej podczas obiadów,

3) opieka wychowawców i rodziców podczas uroczystości klasowych, dyskotek szkolnych, wycieczek, biwaków itp.,

4) stała troska wszystkich pracowników szkoły i natychmiastowe reagowanie na wszystkie nieprawidłowe zachowania,

5) organizowanie wycieczek szkolnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 11

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania

z biblioteki szkolnej.

2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, rozwijaniu wiedzy o regionie, podejmowaniu różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym.

4. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni wyposażonej w stanowiska komputerowe; pomieszczenia te umożliwiają: gromadzenie i opracowanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, prowadzenie zajęć czytelniczo – informacyjnych uczniów (w grupach bądź oddziałach).

5. Biblioteka zobowiązana jest do gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych – książek i innych źródeł informacji, pozycji niezbędnych do realizacji procesu nauczania w tym podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczebnych.

6.  Godziny pracy biblioteki ustala corocznie Dyrektor szkoły, uwzględniając możliwość dostępu  do jej zbiorów każdemu uczniowi przed, w trakcie lub po zajęciach lekcyjnych.

7. Pracę biblioteki organizuje na bieżąco zatrudniony w niej nauczyciel bibliotekarz.

8. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1) Dobór, gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz udostępnianie zbiorów biblioteki.

2) Gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.

3)   Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

4)   Prowadzenie statystyki wypożyczeń i informowanie o niej wychowawców klas i przedstawienie                jej  analizy Radzie Pedagogicznej.

5) Opieka nad zbiorami bibliotecznymi, estetyczne utrzymanie pomieszczenia biblioteki.

6)   Uzgadnianie stanu majątkowego biblioteki z księgowością. Przeprowadzenie co 2 lata skontrum.

7) Przeprowadzenie co najmniej 1 raz w roku szkolnym apelu propagującego czytelnictwo.

8) Organizowanie różnych form zajęć bibliotecznych (przysposobienie czytelniczo-informacyjne, wystawy,  konkursy,  lekcje biblioteczne itp.).

9) Wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora szkoły.

9. Biblioteka szkolna

Tworzy warunki do poszukiwania i wykorzystania informacji z rożnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

10. Współpracuje z rodzicami oraz innymi bibliotekami szkolnymi, miejskimi i uczelnianymi w zakresie propagowania czytelnictwa, udziału w konkursach oraz umiejętności korzystania z ich zbiorów.

11. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach:

1) Aktywnego i świadomego udziału uczniów w różnych formach rozwijania i

upowszechniania kultury czytelniczej, dyskusją nad książkami, recenzjami książek itp.;

2) Utrwalania wiedzy i kształtowania umiejętności uczniów;

3) Współpracy i partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach

czytelniczych;

4) Pomocy uczniom sprawiającym trudności wychowawcze oraz mającym trudności w nauce.

2. Uczniowie:

1) Mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece;

2) Są informowani o aktywności czytelniczej;

3) Najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani;

4) Spędzający czas w czytelni są otoczeni indywidualną opieką;

5) Otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury

i kształtowaniu nawyków czytelniczych;

6) Mogą korzystać z nowoczesnych technologii informacji;

12. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach:

1) Doradztwa w doborze literatury samokształceniowej;

2) Współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki;

3) Rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposobienia i korzystania z różnorodnych

źródeł informacji;

4. Nauczyciele:

1) Mogą wypożyczać, zamawiać literaturę pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne,

poradniki pedagogiczne;

2) Na prośbę nauczyciela, bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni

przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne;

3) Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele języka polskiego otrzymują informację o

stanie czytelnictwa;

4) Mają możliwość korzystania z internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.

13. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami ( prawnymi opiekunami) na zasadach:

1) Rozwijania kultury czytelniczej uczniów poprzez spotkania na zebraniach z rodzicami;

2) Popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania;

3) Współdziałania rodziców w imprezach czytelniczych.

6. Rodzice:

1) Mogą korzystać ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece;

2) Są informowani o aktywności czytelniczej dzieci;

3) Mają możliwość wglądu Programu: Wychowawczego Szkoły, Profilaktycznego, WSO,

Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły;

14. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami na zasadach:

1) Wspierania działalności biblioteki na szczeblu miejskim;

2) Współuczestniczeniu w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach

informacji

3) Aktywnym współuczestniczeniu w organizowaniu różnych działań na rzecz czytelnictwa  w

bibliotekach innych szkół.

15. Współpraca z innymi bibliotekami - Miejską Biblioteką Publiczną im. Joachima

Lelewela oraz Miejską Biblioteką Pedagogiczną poprzez:

1) Nawiązanie współpracy z innymi bibliotekami i udział w zajęciach bibliotecznych,

uczestnictwo w spotkaniach literackich i konkursach organizowanych przez biblioteki,

2) Wspólne organizowanie imprez czytelniczych.

3) Wymiana wiedzy i doświadczeń.

4) Wypożyczenia międzybiblioteczne.

5) Udział w organizowanych szkoleniach i warsztatach.

15. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

1) Zatwierdza roczny plan pracy biblioteki.

2) Zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe.

3) Inspiruje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w wykorzystaniu zbiorów

biblioteki oraz w pracy pedagogicznej.

4) Zarządza kontrolę księgozbioru (skontrum).

5) Hospituje i ocenia pracę nauczyciela bibliotekarza.

6) Zatwierdza protokolarnie przekazywanie biblioteki szkolnej nowemu pracownikowi

7) Zatwierdza protokoły ubytków oraz protokoły skontrum.

 § 12

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa   arkusz   organizacji   szkoły podstawowej   opracowany   przez   Dyrektora   szkoły

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły podstawowej zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły podstawowej zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkolę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły podstawowej Dyrektor szkoły,

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 13

1. W szkole podstawowej, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 14

1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w punkcie                         1 określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny  za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

4. Zadaniem nauczycieli zatrudnionych w szkole jest:

1) Troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

2) Prawidłowe organizowanie przebiegu procesu dydaktycznego.

3) Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.

4) Wspieranie  rozwoju   psychofizycznego   uczniów   oraz   ich   zdolności   i zainteresowań.

5) Bezstronność   i   obiektywizm      w   ocenie   uczniów   oraz   sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

6) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozwijanie potrzeb uczniów.

7) Doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

8) Poszanowanie godności uczniów.

5. Szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.

     Pedagog szkolny wykonuje następujące zadania:

1) Jest koordynatorem działań w zakresie funkcji opiekuńczych szkoły.

2)  Nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego w obwodzie szkoły.

3) Rozpoznaje warunki życia i nauki oraz spędzania wolnego czasu uczniów napotykających na trudności                  w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

4) Dokonuje rozpoznania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych  (dydaktycznych wychowawczych).

5) Organizuje i realizuje profilaktykę wychowawczą, w przypadkach zagrożeń wychowawczych, współpracuje ze wszystkimi podmiotami szkoły oraz organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi.

6) Prowadzi doradztwo pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

7) Szczególną opieką otacza uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych demoralizacją.

8) Ściśle współpracuje z Dyrektorem szkoły i nauczycielami zakresie organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.

9) Udziela indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych oraz w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów  rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych.

10) Współdziała z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi poradniami                      w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielonej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy  lub terapii indywidualnych przypadkach.

11) Udziela uczniom indywidualnej pomocy terapeutycznej i zespołom uczniów na terenie szkoły.

12) Organizuje różne formy pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji rodzinnej.

13) Monitoruje przestrzeganie przez szkołę postanowień „Konwencji Praw Dziecka”.

6. Pedagog szkolny koordynuje działaniami  szkoły dotyczącej bezpieczeństwa uczniów.

7. Do obowiązków pedagoga w ramach działań dotyczących bezpieczeństwa należy głównie:

1) Dokonywanie diagnozy środowiska szkolnego w obszarze bezpieczeństwa.

2) Analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

3) Koordynowanie realizacji programów i projektów promujących bezpieczeństwo w szkole oraz monitorowanie projektów umieszczonych w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły dotyczącym poprawy bezpieczeństwa.

4) Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

5) Kontrolowanie przestrzegania procedur i regulaminów szkolnych w obszarze bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i przerw.

6) Współpraca w obszarze bezpieczeństwa z kuratorium oświaty, policją, prokuraturą, sądem dla nieletnich              oraz innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa.

7) Bieżące dokumentowanie zaistniałych negatywnych sytuacji i przekazywania informacji odpowiednim organom.

8) Stały monitoring poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole.

§ 15

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest              w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Nauczyciele tworzą zespół wychowawczy oraz zespoły przedmiotowe.

3. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:

1) Zorganizowanie współpracy   nauczycieli dla   uzgadniania sposobów realizacji    programów    nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji  w sprawie wyboru programu nauczania.

2) Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania.

3) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.

4) Współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

5) Wspólne   opiniowanie   przygotowywanych  w szkole autorskich, innowacyjnych

     i eksperymentalnych programów nauczania.

6) Wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących                        w danym roku szkolnym

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na
wniosek zespołu.

§ 16

1.    Dyrektor    szkoły podstawowej    powierza    każdy    oddział    szczególnej    opiece wychowawczej, jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane
jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej   nad uczniami,

     a w szczególności:

1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój   ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów   oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa:

1) Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.

2) Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski.

3) Ustala treści i formy zajęć dydaktycznych (tematycznych) na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

4) Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami, upośledzeniami i niepowodzeniami).

5. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

1) Poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci.

2) Współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach.

3) Włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.

6. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

7. Swoje zadania wychowawca realizuje poprzez:

1) Organizowanie przynajmniej 1 raz w tygodniu spotkania zespołu klasowego.

2) Współpracę z pedagogiem szkolnym, biblioteką, świetlicą szkolną, służbą zdrowia.

3) Utrzymanie ścisłego kontaktu z rodzicami (minimum pięć razy w roku).

4) Organizowanie „dni otwartych" nauczycieli uczących w jego klasie (pierwsza środa miesiąca).

5) Odwiedzanie   w   trudnych   przypadkach   wychowawczych   swoich uczniów w domach.

6) Planowanie długotrwałych działań w zakresie preorientacji zawodowej swoich wychowanków.

7) Poznawanie aktualnej sytuacji zdrowotnej wychowanków.

8) Sprawowanie opieki nad wychowankami w czasie uroczystości i imprez szkolnych.

9) Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy, w szczególności:

     a) Prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen.

     b) Wypisywanie świadectw szkolnych.

     c) Sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy.

10) Wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji statutu i zarządzeń Dyrektora.

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej                    ze   strony  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej i innych instytucji.

9. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

10. Zmiany wychowawcy może dokonać Dyrektor szkoły:

1) Jeżeli zaistniała sytuacja losowa.

2) W przypadku rezygnacji nauczyciela z obowiązków wychowawcy po przedstawieniu uzasadnienia.

3) Na wniosek Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, jeżeli wychowawca w sposób zasadniczy naruszył postanowienia statutu szkoły lub inne obowiązujące przepisy.

11. Jeżeli zaistnieje wyżej wymieniona sytuacja, Dyrektor postępuje w następujący sposób:

1) Wysłuchuje argumentacji uczniów i rodziców.

2) Przeprowadza rozmowę z wychowawcą.

3) Podejmuje stosowną decyzję.

12.W przypadku długotrwałej nieobecności wychowawcy Dyrektor powierza tę funkcję  innemu nauczycielowi.

§ 17

4. Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia                    na podstawie:

a) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej                                 o uprawnieniach szkoły publicznej lub tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

b) pozytywnych egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych                      w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:

- przyjmowania do sześcioletniej szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza  szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty,

- ubiega się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy,

- świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat.

1) zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły,

2) dokładny termin zapisów ustalony jest po uzgodnieniu rodziców organem prowadzącym szkołę,

3) terminie zapisów należy powiadomić rodziców

4) Zasady rekrutacji do klasy, w której prowadzona jest innowacja pedagogiczna zawarte są                    w załączniku do programu innowacji.   

3. Uczeń ma prawo do:

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.

2) Udziału w:

 a) zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 b) możliwości korzystania:

 - z zajęć wychowania do życia w rodzinie,

 - z zajęć religii, etyki,

  - zajęć podtrzymujących tożsamość narodową, językową, etniczną, kulturową.

3) Opieki wychowawczej   i warunków   pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności.

4) Korzystania z  pomocy  stypendialnej bądź  doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5) Dostępu do  bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

6) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

7) Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych -jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

8) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

9) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, a w szczególności:

a)  Termin podania ocen z pracy pisemnej ucznia wynosi 14 dni od daty napisania pracy.

b) Oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności, zachowanie się w szkole i poza szkołą ocenia się odrębnie (ocena z zachowania).

c) Pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące materiał powyżej trzech godzin lekcyjnych muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu dnia    może się odbyć tylko jeden taki sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

d) Ma prawo do dodatkowej pomocy nauczycieli i oceny postępów w nauce w terminach uzgodnionych z nauczycielami, gdy ma trudności z opanowaniem materiału;   ma też prawo                     do pomocy ze strony kolegów.

10). Pomocy  w przypadku trudności  w nauce poprzez uczestnictwo w zajęciach zespołów wyrównawczych.

11). Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego w     ramach współdziałania szkoły z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

12). Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela.

13). Do swobodnego wyboru kół zainteresowań i innych form zajęć pozalekcyjnych.

14). Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się

       w organizacjach działających w szkole; w przypadku działania organizacji poza szkołą -                  za wiedzą i akceptacją wychowawcy.

15). Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

16). Odpoczynku   w   przerwach   międzylekcyjnych, a na okres przerw świątecznych i ferii być zwolnionym od prac domowych.

17). Do przedstawiania własnych problemów nauczycielom, wychowawcy, Dyrektorowi szkoły

       i uzyskania pomocy, wyjaśnień, odpowiedzi.

18). Egzaminu  sprawdzającego wiadomości  i  umiejętności z przedmiotu nauczania jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena okresowa (roczna) jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona -   prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi z niedostatecznymi ocenami okresowymi (rocznymi) z trzech i więcej przedmiotów nauczania.

§ 18

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,

a zwłaszcza dotyczących:

1) Systematycznego i aktywnego oraz punktualnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych i w życiu szkoły.

2) Noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju uczniowskiego.

3) Dbania o honor i tradycje szkoły, godne zachowanie się w każdej sytuacji w szkole i poza szkołą, dbania o piękną mowę ojczystą.

4) Przestrzegania zasad kultury osobistej w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

5) Dostarczania w ciągu siedmiu dni wychowawcy usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych; formą usprawiedliwienia może być zwolnienie lekarskie, pisemne zaświadczenie rodzica; dopuszcza się ustne usprawiedliwienie nieobecności w bezpośrednim kontakcie

z wychowawcą.

6) Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, a także bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.

7) Przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych oraz nagrywania, filmowania

i fotografowania sytuacji szkolnych w czasie lekcji i na przerwach bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego na przerwie.

8) Przestrzegania regulaminów pracowni szkolnych ze względu na bezpieczeństwo.

9) Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i wokół szkoły:

a) Systematycznie zmieniać obuwie.

b) Korzystać z szatni.

c) Dbać o estetykę swojego wyglądu.

10) Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej               oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.

§ 19

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

1) Rzetelną naukę i pracę społeczną.

2) Wzorową postawę, zachowanie „fair-play”, wysoki poziom kultury osobistej.

3) Pomoc innym uczniom.

4) Wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz sukcesy w konkursach.

5) Pracę społeczną na rzecz szkoły i społeczności szkolnej.

2. Nagrody przyznaje:

1) Dyrektor szkoły

2) Rada Pedagogiczna

3) Wychowawca klasy.

4) Samorząd Uczniowski

5) Rada Rodziców

3. Rodzaje nagród:

1) Nagroda Dyrektora szkoły.

2) Pochwała Dyrektora szkoły na apelu szkolnym.

3) Pochwała wychowawcy wobec klasy lub na apelu szkolnym.

4) Pochwała innych nauczycieli wobec klasy lub na apelu szkolnym.

5) List pochwalny.

6) List gratulacyjny do rodziców.

7) Nagrody książkowe, rzeczowe, dyplomy uznania i inne.

4. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie statutu szkoły.

5. Uczeń może być ukarany:

1) Upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy.

2) Upomnieniem lub naganą Dyrektora szkoły.

3) Obowiązkowym uczestnictwem w wyznaczonych zajęciach korygujących przejawy negatywnych zachowań.

4) Zakazem uczestnictwa w imprezach szkolnych (wycieczki, biwaki, dyskoteki).

5) Zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz.

6) Wykonywaniem dodatkowych czynności i zadań na rzecz szkoły.

7) Przeniesiony do równoległej klasy

8) Przeniesieniem do innej szkoły, np. za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, lekceważący stosunek do pracowników szkoły. Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

9) Uczeń ma prawo do odwołania się od kary pkt  5.1. do Dyrektora szkoły, kary w punkcie 5.2.i 7 do Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, a kary w punkcie 8 do Kuratorium Oświaty.

10) Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

11) Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

§ 19a

1. W przypadku naruszenia praw dziecka uczeń może odwołać się do:

1) Wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego (w formie ustnej).

2) Dyrektora szkoły (w formie ustnej lub pisemnej).

3) Kuratorium Oświaty (w formie ustnej lub pisemnej).

4) Rzecznika Praw Dziecka (w formie ustnej lub pisemnej).

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy stwierdzą, że zostały naruszone prawa ucznia, mogą wnieść w formie pisemnej skargę do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni roboczych               od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw uczniowskich.

1) Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia.

2) Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu trzydziestu dni roboczych, Treść decyzji przekazuje się wnioskodawcy.

3) W przypadku negatywnej decyzji rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Dziecka przy Kuratorze Oświaty za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

3. Każdy wychowawca na początku roku szkolnego ma obowiązek przekazać uczniom ich prawa oraz sposoby odwołania się w sytuacji ich naruszenia.

4. Uczniowie występujący w obronie praw własnych lub innych uczniów nie mogą z tego powodu negatywnie oceniani.

5. Dyrektor szkoły wspólnie z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego organizuje co najmniej raz w semestrze spotkanie z uczniami w celu wymiany opinii, uwagi spostrzeżeń dotyczących życia szkoły.

Postanowienia końcowe:

§ 20

Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści:

Publiczne Szkoła Podstawowa nr 4

im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

ul. New Britain 1

 § 21

Szkoła posiada własny sztandar i własny ceremoniał szkolny.

1.  Opis sztandaru:

Płat sztandaru ma postać kwadratu o wymiarach 100 x 100 cm.

Wykonany z tkaniny rypsowej i obszyty złotymi frędzlami. Awers w kolorze czerwonym, opatrzony jest godłem państwowym, orłem z koroną w kolorze złotym. Rewers sztandaru wykonany z tkaniny rypsowej w kolorze kremowym, przedstawia dwie księgi: otwartą      i zamkniętą,  nad którą umieszczono sylwetki dwóch biegaczy.

Symbol ten otacza napis „Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ireny Szewińskiej, Pułtusk Sztandar umieszcza się na dwuczęściowych drzewcach o długości dwóch metrów, na którego szczycie umieszczono Godło naszego Państwa. Miejscem przechowywania sztandaru jest gabinet Dyrektora szkoły. Odpowiedzialną za sztandar, jego cześć i honor jest cała społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie i rodzice,

2. Opis ceremoniału szkolnego:

a) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w pierwszym dniu nauki,

b) Uroczyste pasowanie na ucznia i ślubowanie uczniów klas pierwszych Uroczystość udziałem Patrona Szkoły,

c) Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas I,

d) Uroczystość ukończenia szkoły.

e) Uroczyste zakończenie roku szkolnego w ostatnim dniu nauki.

§ 22

1. Szkoła Podstawowa przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

                                                                       § 23

1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek:

a) Dyrektora szkoły,

b) 1/2 członków Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie