Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Procedura badania losów absolwentów

Procedura badania losów absolwentów w Publicznym Gimnazjum nr 3

 im. Ks. Bpa A. Noskowskiego w Pułtusku

 

W ramach procesu badawczego losów absolwentów, ustala się następującą procedurę: 

 

 1. 1.Stworzenie bazy danych absolwentów.
 2. 2.Monitorowanie losów absolwentów jest przewidziane po ukończeniu gimnazjum.
 3. 3.Narzędziem monitorowania losów absolwentów jest ankieta, analiza dokumentów, listy z wybranymi szkołami przez uczniów, informacje zwrotne ze szkół zgodnie z art. 16 ust. 6 b Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), wywiad z wychowawcami, pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, a także absolwentami i ich rodzicami.
 4. 4.Monitorowanie losów absolwentów pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytania:
 • W jakich szkołach ponadgimnazjalnych absolwenci kontynuują naukę?
 • W jakim stopniu, wiedza i umiejętności zdobyte w gimnazjum umożliwiają im wybór dalszej drogi kształcenia ?
 1. 5.Dokonanie analizy danych oraz statystyk na bazie których zostanie stworzony raport końcowy.
 2. 6.Podejmowanie przez Dyrekcję Szkoły działań w ramach realizacji potencjalnych wniosków. Działania te realizują wskazane osoby na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły.
 3. 7.Wyniki i informacje o losach absolwentów udostępniane są osobom i podmiotom wskazanym przez Dyrektora Szkoły.

 

WSTĘP

Zasadniczym celem pozyskiwania i wykorzystywania informacji o losach absolwentów jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące efektów pracy wychowawczo - dydaktycznej szkoły i sposobu funkcjonowania absolwentów na kolejnych etapach edukacji.

Gromadzenie i analizowanie informacji o losach absolwentów jest ważnym źródłem danych, które są wykorzystywane przez szkołę do planowania, realizowania i udoskonalania aktualnie prowadzonych procesów edukacyjnych. Dzięki nim szkoła może dokonywać analizy stopnia osiągania celów, które sobie stawia. Badanie losów absolwentów jest ważne
z dwóch powodów. Zbierane dane, po pierwsze dają szansę na modyfikację oferty edukacyjnej (w zależności od zauważalnych tendencji), a po drugie pokazują aktualnym uczniom możliwe kierunki rozwoju. 

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Pułtusku obserwuje dalszą drogę życiową i przebieg kariery swoich absolwentów, a pozyskane informacje wykorzystuje do doskonalenia efektów nauczania i wychowania.

Dane od absolwentów i ich rodziców są regularnie gromadzone i analizowane przy udziale wychowawców klas, pedagoga oraz pozostałych nauczycieli.

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami w następujący sposób:

 1. 1.Prowadzi księgę absolwentów (baza absolwentów naszej szkoły - sekretariat szkoły).
 1. Prowadzi galerię prymusów szkoły oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.
 2. Prowadzi galerię prac plastycznych absolwentów.
 3. Prowadzi aukcję prac plastycznych absolwentów.
 4.  Przeprowadza rozmowy z nauczycielami i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, a także absolwentami i ich rodzicami.
 5. Zaprasza absolwentów do udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych, wycieczkach, pokazach naukowych, dyskotekach oraz działalności społecznej i charytatywnej.
 6. Umożliwia korzystanie z kompleksu rekreacyjno – sportowego.
 7. Organizuje spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych , w trakcie których absolwenci promują swoją nową szkołę, przekazując jednocześnie informacje o swojej ścieżce rozwoju.
 8. Umożliwia realizację praktyk studenckich, „Dnia przedsiębiorczości”, odbywania stażu pracy.
 9.  Motywuje uczniów do nauki oraz doskonalenia własnych umiejętności, odwołując się do przykładu absolwentów, którzy odnoszą sukcesy, jako wzorów do naśladowania.
 10. Promuje się w środowisku, bowiem absolwenci, jako uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, są licznymi uczestnikami przedsięwzięć i działań podejmowanych poprzez lokalne organizacje i instytucje oświatowe.
 11. Otwiera się na potrzeby środowiska, w którym funkcjonuje, poprzez różne formy współpracy z absolwentami i bieżący kontakt z nimi
 12. Buduje sprzyjający klimat współpracy z jej partnerami.

Informacje o losach absolwentów dają możliwość:

 1. 1.Stwierdzenia, czy wiedza i umiejętności zdobyte w gimnazjum umożliwiają kontynuowanie nauki w wybranej przez absolwentów szkole ponadgimnazjalnej.
 2. 2.Monitorowania przygotowania absolwentów do dalszego kształcenia w szkole poprzez systematyczną analizę wyników egzaminów gimnazjalnych.
 3. 3.Stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji.
 4. 4.
 5. 5.Planowania pracy szkoły np. organizowania kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych itp.
 6. 6.Opracowywania zestawień statystycznych.

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie